Tingimused

PROFESSIONAL PARTNER OÜ

PÄRINGU- JA ANDMETESÜSTEEMIDE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED


 1. 1. ÜLDSÄTTED

  1. 1.1. Käesolevad PROFESSIONAL PARTNER (edaspidi nimetatud: Tarnija) päringu- ja andmetesüsteemide kasutamise üldtingimused (edaspidi nimetatud: Üldtingimused) on Tarnija päringusüsteeme kasutada sooviva isiku või asutuse (edaspidi nimetatud: Klient) vahel sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingu lahutamatu osa.
  2. 1.2. Üldtingimused kehtivad üldsätetena kõikidele Kliendi ja Tarnija (edaspidi nimetatud eraldi ka Pool ja ühiselt Pooled) vahel sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingutele, mis puudutavad juurdepääsu Tarnija poolt hallatavatele või vahendatavatele elektroonilistele andmekogudele (edaspidi: Andmekogud).
  3. 1.3. Lisaks päringusüsteemide kasutamise lepingu Üldtingimustele ja Poolte vahel vastavalt Üldtingimustele kokku lepitud eritingimustele, reguleerivad Poolte õigussuhet kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, samuti Tarnija poolt kehtestatud ning veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com) avaldatud või muul viisil Tarnija poolt Kliendile tutvustatud teenusekirjeldused ning kasutusjuhendid ja -tingimused.
 1. 2. PÄRINGUSÜSTEEMIDE KASUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE

  1. 2.1. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimiseks peab Klient esitama Tarnijale läbi veebilehe www.infoproff.ee (www.infoproff.com) elektroonilise taotluse, milles tuleb esitada kõik Tarnijale poolt nõutud andmed. Klient on kohustatud päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisel esitama Tarnijale enda kohta õiged, täielikud ja tegelikkusele vastavad andmed. Tarnijal on õigus nõuda lepingu täitmise käigus Kliendilt andmeid ja dokumente esitatud teabe kontrollimiseks ja uuendamiseks.
  2. 2.2. Kui Tarnija Kliendi taotluse päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimiseks heaks kiidab, koostab Tarnija taotluse alusel päringusüsteemide kasutamise lepingu eritingimused, allkirjastab need ning edastab Kliendile allkirjastamiseks. Päringusüsteemide kasutamise lepingu moodustavad eritingimused koos Üldtingimustega.
  3. 2.3. Päringusüsteemide kasutamise leping jõustub arvates mõlema Poole poolt allkirjastatud eritingimuste tagastamisest tarnijale.
  4. 2.4. Tarnijal on õigus keelduda Kliendi taotluse heakskiitmisest ning päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisest kui:
   1. 2.4.1. Klient andis lepingu sõlmimisel ebatõeseid või puudulikke andmeid;
   2. 2.4.2. Kliendil on sissenõutav võlgnevus Tarnija ees või kui Kliendiga on eelneva 3 (kolme) aasta jooksul leping lõpetatud Tarnija algatusel seoses lepingu rikkumisega.
  5. 2.5. Tarnija poolt osutatavate teenuste kirjeldused ja tingimused on toodud veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com) ning on üldtingimuste ja sõlmitava lepingu lahutamata osa.
 1. 3. JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUDELE

  1. 3.1. Kliendi esindajana on Kliendi nimel ja arvel õigus päringusüsteeme kasutada ja Andmekogudest päringuid teha füüsilisel isikul, kes on Kliendi poolt määratud päringuõigusliku isikuna (edaspidi nimetatud: Kasutaja).
  2. 3.2. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisel määrab Klient administraatorkasutaja, kellel on Tarnija poolt määratud mahus õigus Kliendi nimel lisada ja kustutada Kasutajaid ning avada ja sulgeda Kasutajatele Kliendi poolt tellitud teenuseid. Tarnijal on õigus nõuda, et Klient teavitaks Tarnijat kõikide Kasutajate andmetest. Klient peab Tarnijat teavitama viivitamata kõikidest muudatustest administraatorkasutaja andmetes.
  3. 3.3. Päringusüsteemide kaudu Andmekogudest päringute tegemine eeldab Kliendi või Kasutaja identifitseerimist. Tarnija väljastab Kliendile päringusüsteemide kasutamiseks vajalikud kasutajanime ja parooli 4 (nelja) tööpäeva jooksul arvates päringusüsteemide kasutamise lepingu jõustumisest.
  4. 3.4. Klient on vastutav kõikide tema nimel tegutsevate Kasutajate eest ning tagab, et Kliendi nimel tegutsev Kasutaja täidab kõrvalekaldumatult päringusüsteemide kasutamise lepingu ja õigusaktide tingimusi ning Tarnija poolt kehtestatud päringusüsteemide kasutamise nõudeid.
  5. 3.5. Kasutajal on õigus kasutada üksnes temale väljastatud paroole. Klient ja Kasutaja kohustuvad hoidma salajas päringusüsteemide kasutamiseks vajalikke kasutajanimesid ja paroole ning rakendama muid abinõusid, mis välistavad kolmandate isikute poolt päringusüsteemide kasutamise ja Andmekogudest päringute tegemise Kasutajate identifitseerimistunnuste abil. Iga päringusüsteemide kasutamise toiming, mis on teostatud Kasutaja identifitseerimistunnuseid kasutades kehtib tarnija suhtes Kliendi poolt tehtud toiminguna ning selle eest vastutab Klient.
  6. 3.6. Klient kohustub muutma paroole viivitamatult, kui on kahtlus, et paroolid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele.
 1. 4. ANDMETE KASUTAMINE

  1. 4.1. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et kasutab päringusüsteeme ja Andmekogudest saadud andmeid kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktidega, heas usus ja hoidudes Tarnija või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest. Kliendil on keelatud kasutada päringusüsteeme õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
  2. 4.2. Kui Pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, on Kliendil keelatud Tarnija andmetesüsteemist saadud andmeid edasi müüa või muul viisil võõrandada. Tarnija andmetesüsteemi andmeid kasutades peab Klient lisaks Üldtingimustele järgima erinevate riikide registrite poolt kehtestatud tingimusi ja piiranguid, mis on avaldatud Tarnija andmetesüsteemi veebilehel.
  3. 4.3. Kliendil on kohustus järgida päringusüsteemide vahendusel Andmekogudest saadud andmete töötlemisel kõiki kehtivaid isikuandmete kaitse nõudeid, sealhulgas piiranguid isikuandmete edastamiseks välisriikidesse.
 1. 5. TASU JA MAKSETINGIMUSED

  1. 5.1. Päringusüsteemide kasutamine on tasuline. Teenustasud kehtestatakse Tarnija direktori käskkirjaga. Teenustasud on hinnakirjana avaldatud ka Tarnija veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com).
  2. 5.2. Klient kohustub tasuma päringusüsteemide kasutamisega seotud teenustasud 1 (üks) kord kuus Tarnija poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivatele teenustasude määradele ja kooskõlas Üldtingimustes sätestatuga.
  3. 5.3. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, edastab Tarnija arve Kliendile ainult elektroonilisel kujul. Arve tuleb tasuda 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul arvates arve väljastamisest.
  4. 5.4. Tarnijal on õigus kehtestada Kliendile rahaline limiit päringute tegemiseks. Limiidi arvestusperioodiks on kalendrikuu ning limiidi täitumisel on Tarnijal õigus peatada Kliendi juurdepääsu Andmekogudele. Limiit määratakse päringusüsteemide kasutamise lepingu eritingimustes ning limiidi muutmiseks pärast lepingu sõlmimist peab Klient esitama Tarnijale kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse. Tarnijal on õigus keelduda limiidi suurendamisest.
  5. 5.5. Kliendil tuleb teenustasud, mida arvestatakse kalendrikuu põhjal (edaspidi: Kuutasu), sealhulgas abonenditasu, tasuda täies ulatuses ka aja eest, mil Kliendi juurdepääs päringusüsteemile on piiratud vastavalt Üldtingimustes toodule. Kuutasu arvestatakse vaatamata sellele, kas Klient kasutab päringusüsteeme või mitte. Kuutasu ei arvestata aja eest, mil päringusüsteemide kasutamise lepingu kehtivus oli tarnijal poolt peatatud Üldtingimuste punkt 7.1 kohaselt.
  6. 5.6. Teenustasude muutumisest teavitatakse Klienti Tarnija veebilehe www.infoproff.ee (www.infoproff.com) kaudu vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. Eelpoolnimetatud etteteatamise tähtaega ei kohaldata muudatuste puhul, millega kaasneb teenuste hindade alandamine või uute teenuste lisandumine hinnakirja.
  7. 5.7. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud arvel näidatud pangakontole. Tasu maksmisega viivitamisel on Tarnijal õigus nõuda Kliendilt viivist 0,15% tähtajaks tasumata summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest.
  8. 5.8. Võlgnevuse tekkimisest teavitab Tarnija Klienti esmalt meeldetuletusega, mis väljastatakse kui arve tasumise tähtajast on möödunud 14 (neliteist) kalendripäeva tasumise tähtajaga 14 (neliteist) kalendripäeva.
  9. 5.9. Meeldetuletuses toodud nõude täitmata jätmisel väljastatakse Kliendile võlateade maksetähtajaga 14 (neliteist) kalendripäeva. Võlateate väljasaatmisega üheaegselt piiratakse Kliendi juurdepääsu päringusüsteemidele kuni võlgnevuse likvideerimiseni. Võlateates toodud maksetähtajaks nõude täitmata jätmisel väljastatakse Kliendile võlateade nr 2 nõude koheseks täitmiseks. Nõude täitmata jätmisel loetakse võlateade nr 2 lepingu ülesütlemisavalduseks ning leping tarnija poolt ülesöelduks 5 (viie) kalendripäeva möödumisel arvates võlateate nr 2 väljastamisest.
  10. 5.10. Klient on kohustatud hüvitama Tarnija kulud, mis on seotud Kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgnevuste sissenõudmises osalevate Tarnija esindajana tegutsevate isikute abi eest.
 1. 6. PÄRINGUSÜSTEEMIDE HOOLDUS

  1. 6.1. Tarnija teeb kõik endast sõltuva, et tagada päringusüsteemide häireteta toimimine.
  2. 6.2. Tarnijal on õigus piirata Kliendi ühendus päringusüsteemidega täielikult või osaliselt viimaste parandamiseks või hooldamiseks vajalike tööde tegemiseks. Planeeritud katkestustest teavitab Tarnija Klienti esimesel võimalusel päringusüsteemi kaudu või veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com). Päringusüsteemi hooldustööde ajal on Tarnija lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunud ning Tarnijal ei ole kohustust eelnimetatud põhjusel
  3. 6.3. päringusüsteemide kasutamise lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud võimalikku kahju Kliendile hüvitada.
  4. 6.4. Tarnija võib kehtestada päringusüsteemide ekspluatatsiooninõuded, mis avaldatakse veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com) ja millest Tarnija lähtub teenuste osutamisel ja päringusüsteemide korrashoiul. Päringusüsteemide ekspluatatsiooninõuded on avaldatud informatiivsel eesmärgil, need ei ole päringusüsteemide kasutamise lepingu lisadeks.
  5. 6.5. Tarnijal on õigus kontrollida päringusüsteemide kasutamist Kliendi poolt ja esitada täitmiseks kohustuslikke järelepärimisi päringusüsteemide ja Andmekogude kasutamise seaduslikkuse kohta.
  6. 6.6. Kliendil ja Kasutajal on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada päringusüsteeme või Andmekogude turvalisust. Tarnijal on õigus piirata Kliendi juurdepääsu päringusüsteemidele viivitamata juhul, kui tarnijal tekib kahtlus Kliendi toimingute turvalisuse osas.
  7. 6.7. Kliendil ei ole lubatud kasutada päringusüsteemides programme, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.
  8. 6.8. Tarnijal on õigus teha seoses päringusüsteemidega ühepoolselt mistahes muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusena muudetakse päringusüsteemide funktsionaalsust, disaini, struktuuri, internetiaadressi (URL), turvaelemente vms, samuti muuta või täiendada teenuste sisu või koosseisu või lõpetada mõne teenuse osutamine. Klienti teavitatakse vastavatest muudatustest Tarnija veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com).
 1. 7. LEPINGU PEATAMINE JA JUURDEPÄÄSU PIIRAMINE

  1. 7.1. Kliendil on õigus taotleda Tarnijalt päringusüsteemide kasutamise lepingu kehtivuse peatamist, esitades Tarnijale sellekohase kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse. Tarnija peatab lepingu kehtivuse hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest. Lepingu kehtivus taastatakse Kliendi kirjaliku avalduse alusel ning pärast tarnija poolt kehtestatud päringusüsteemide juurdepääsu taastamise tasu laekumist. Kui Klient ei ole 1 (ühe) aasta möödudes alates lepingu peatamisest avaldanud soovi lepingu kehtivus taastada, loetakse päringusüsteemide kasutamise leping lõppenuks.
  2. 7.2. Lisaks Üldtingimuste punktis 5.8, 6.2 ja 6.5 sätestatule võib Tarnija piirata Kliendil päringusüsteemide kasutamist, kui:
   1. 7.2.1. Klient rikub Üldtingimuste punkti 6.6 nõudeid või on päringusüsteeme kasutanud muul viisil, mis häirib teisi kasutajaid, päringusüsteemide funktsionaalsust või kuritarvitanud muul viisil päringusüsteeme või Andmekogusid;
   2. 7.2.2. Klient rikub oluliselt muid päringusüsteemide kasutamise lepingu nõudeid ning ei ole rikkumist kõrvaldanud 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates Tarnijalt vastava nõude saamisest.
  3. 7.3. Kui Tarnija ei ole lepingut vastavalt Üldtingimuste punktile 8.3 erakorraliselt üles öelnud, taastab Tarnija päringusüsteemide kasutamise võimaluse Kliendile 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kui Üldtingimuste punktis 7.2 toodud asjaolud on ära langenud ja Klient on tasunud Tarnijale kõik sissenõutavaks muutunud võlgnevused ja Tarnija poolt kehtestatud päringusüsteemide juurdepääsu taastamise tasu ning teatanud Tarnijale võlgnevuse tasumisest.
 1. 8. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

  1. 8.1. Päringusüsteemide kasutamise leping on sõlmitud tähtajatuna. Lepingu ülesütlemine võib toimuda Kliendi või Tarnija algatusel või Poolte kirjalikul kokkuleppel.
  2. 8.2. Pooltel on õigus päringusüsteemide kasutamise leping korraliselt üles öelda igal ajal ja sõltumata põhjusest, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult ette 5 (viis) kalendripäeva.
  3. 8.3. Tarnijal on õigus leping ilma punktis 8.2 määratud etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui lepingu ülesütlemise põhjuseks on Üldtingimuste punktides 5.8, 6.5, 6.6 või 7.2 toodud asjaolud.
 1. 9. TEAVITAMISKOHUSTUS

  1. 9.1. Klient kohustub teavitama Tarnijat oma andmete muutumisest ning edastama uued andmed Tarnijale viivituseta Tarnija märgitud kontaktaadressil. Tarnija teavitab oma kontaktandmete muutumisest päringusüsteemi veebilehel või veebilehel www.infoproff.ee (www.infoproff.com). Kuni teine Pool ei ole teatanud vastupidist, on kummalgi Poolel õigus eeldada, et kontaktandmeid ei ole muudetud, samuti pole muudetud administraatorkasutaja ega Kasutajate õigusi ega neid tühistatud.
  2. 9.2. Lepinguga seotud informatsioonilise iseloomuga teateid võib teisele Poolele edastada ka e-posti teel. Kui Üldtingimustes ei ole määratud teisiti, tuleb teated, mis toovad endaga kaasa õiguslikud tagajärjed, vormistada kirjalikult ja edastada allkirja vastu või postiga või digitaalallkirjastatult e-posti teel.
 1. 10. SANKTSIOONID

  1. 10.1. Tarnija vastutab ainult päringusüsteemide kasutamise lepingu tahtliku rikkumise korral, millisel juhul on Kliendil õigus nõuda tarnijalt vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Tarnija ei ole vastutav mis tahes muu Kliendil tekkida võiva kahju eest ega ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muud sarnast kahju.
  2. 10.2. Klient vastutab lepingu rikkumisega Tarnijale tekitatud varalise kahju eest. Klient ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatu jõu määratlemisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduses sätestatust.
  3. 10.3. Üldtingimustes sätestatud Kliendi kohustuste rikkumisel on Tarnijal õigus nõuda Kliendilt igakordsel rikkumisel leppetrahvi summas kuni 1 000 eurot ning tekitatud kahju hüvitamist.
 1. 11. MUUD TINGIMUSED

  1. 11.1. Kui õigusaktides ei ole ette nähtud avaldamise kohustust, peavad Pooled hoidma salajas neile päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses teise Poole kohta teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, ennekõike teavet Kliendi äritegevuse kohta, lepingu täitmisega seotud tehnilisi lahendusi ja turvanõudeid ning muud tundlikku informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadav. Sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.
  2. 11.2. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad 10.03.2015.a.
  3. 11.3. Tarnijal on õigus muuta ning täiendada Üldtingimusi. Muudatustest teavitatakse tarnija veebilehe www.infoproff.ee (www.infoproff.com) või massiteabevahendite kaudu või muul mõistlikul viisil vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste kehtima hakkamist. Kui Klient 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Üldtingimuste muutmise kohta teate avaldamisest ei ütle lepingut üles, siis loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud oma tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks ja tunnistanud seega, et ei oma Üldtingimuste muudatuste suhtes pretensioone. Käesolevad Üldtingimused muutuvad lepingu lahutamatuks osaks ja Pooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.
  4. 11.4. Kaebuse korral tuleb Kliendil pöörduda Tarnija poole. Pooltevahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.